Informatie

Sociale veiligheid

Een plezierig en veilig sportklimaat bij CSV Handbal!

CSV is een fijne, leuke club waar leden van alle leeftijden hun tijd graag doorbrengen. Dé plek waar iedereen kan (leren) handballen, plezier en ambitie hand in hand gaan en iedereen zijn steentje bijdraagt. CSV handbal voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Wij streven naar:

 • Onze kernwaarden: plezier, ambitieus en respectvol!
 • Een prettige sfeer binnen de club, waarin alle betrokkenen plezier beleven;
 • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt;
 • We werken samen, we spelen samen, we helpen elkaar. We zijn een echte teamplayer!
 • We tonen respect voor andere in woord en gebaar;
 • Wij kunnen elkaar aanspreken op gedrag, we spreken dus mét elkaar en niet over elkaar;
 • Wij staan voor plezier: plezier in trainen, spelen maar ook coachen, trainingen geven, besturen, vrijwilligerswerk en het meedoen aan andere activiteiten dan handbal!

Gedragsregels Sociale Veiligheid

Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Een trainer, coach, begeleider of vrijwilliger:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
  • Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS
  • Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én past ze ook toe.
  • Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie.
  • Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES
  • Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET
  • Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
  • Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte of denigrerende opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER
  • Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden.
  • Ga nooit alleen met een sporter de kleedkamer, de douche of hotelkamer in.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN
  • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
  • Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT
  • Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
  • om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bondsbestuur NHV.
 • BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
  • om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN EN WAARDE
  • Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, de gedragscode en andere normen en waarde.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN
  • Ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan bondsbestuur NHV, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • IS VOORZICHTIG
  • Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op handbalwedstrijden.
 • DRINKT TIJDENS HET TRAINEN, COACHEN, BEGELEIDEN BIJ WEDSTRIJDEN GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET TEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van CSV handbal.

Vertrouwenspersoon

CSV heeft een vertrouwenspersoon aangewezen. Voor meer informatie kijk op onze pagina over de vertrouwenspersoon.