Informatie

Vacatures

CSV zoekt enthousiaste mensen die de club verder willen ontwikkelen. Door dit ruim voor de Algemene Ledenvergadering in oktober te doen is het huidige bestuur in staat om nieuwe mensen goed te begeleiden voordat zij de taken overdraagt. Hieronder zie je een overzicht van alle vacante functies, gevolg door functiebeschrijvingen in de daaropvolgende sectie.

Vacante bestuursfuncties

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter (m.i.v. komende ALV oktober 2021)

Commissies met bestuursfunctie

 • Voorzitter Technische Commissie (per direct)
 • Voorzitter Sponsorcommissie (per direct)
 • Voorzitter Clubhuiscommissie (per direct)

Commissies zonder bestuursfunctie (lid)

 • Vrijwilligers (per direct)
 • Gebouwen & Materialen (per direct)
 • Jeugdcommissie (per direct)
 • Clubhuiscommissie (per direct)
 • Coördinator Sociale Veiligheid (per direct)

Functieomschrijvingen

Voorzitter

Het gezicht en aanspreekpunt van onze vereniging zowel intern als extern. Is goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij de vereniging.

Taken:

 • Bestuursvergaderingen voorzitten en actiepunten bewaken (algehele gang van zaken op financieel, functioneel, operationeel en sportief gebied)
 • Aanspreekpunt van en naar diverse commissies (m.b.t. voortgang, uitdagingen en oplossingen)
 • Vergaderen/ overleggen met andere verenigingen en/ of ambtenaren (Wouterland verenigingen, Gemeente, NHV etc)
 • Overzicht bewaren en waar nodig mensen aansturen (overkoepelende blik op de vereniging en evt. problemen snel zien en oplossen)
 • Hand- en spandiensten verrichten die nodig zijn voor de vereniging (missie en visie bewaken, ledenwerving en –behoud)
 • Algemene voorzitterstaken (bedanken vrijwilligers, huldigen kampioenen, spreken nieuwjaarsreceptie)

Tijd per week:

Gemiddeld 2 tot 3 uur per week, mede afhankelijk van taakverdelingen, inzet met betrekking tot andere bestuursleden en periode van het seizoen.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Vice-voorzitter

Naast de voorzitter het gezicht van onze vereniging zowel intern als extern.

Taken:

 • Bestuurlijke verantwoordelijkheid (deelnemen bestuursvergaderingen)
 • Aanspreekpunt van en naar diverse commissies (in overleg met de Voorzitter)
 • Vervangen van de Voorzitter in geval van afwezigheid (bijv. bij evenementen)
 • Zoveel mogelijk met de Voorzitter naar besprekingen (Wouterland, gemeente)
 • Hand- en spandiensten verrichten die nodig zijn voor de vereniging (in overleg met de Voorzitter)
 • Algemene voorzitterstaken (In overleg met de Voorzitter bedanken vrijwilligers, huldigen kampioenen, spreken nieuwjaarsreceptie)

Tijd per week:

Gemiddeld 1 uur per week, mede afhankelijk van taakverdelingen, inzet met betrekking tot andere bestuursleden en periode van het seizoen.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de totale financiële afhandeling van zaken binnen de vereniging. De penningmeester zorgt ervoor dat het bestuur en de leden altijd inzicht hebben in de financiële situatie van vereniging.

Taken:

 • Beheer van de geldmiddelen
 • Verzorging van de administratie van de inkomsten en uitgaven (middels een boekhoudprogramma).
 • Is verantwoordelijk voor alle contante, bank – en girale ontvangsten en betalingen (bijv. declaraties, vergoedingen etc.)
 • Draagt zorg voor de inning van gelden, recettes, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d. en zorgt voor de registratie hiervan.
 • Samenstellen van het financieel jaarverslag.
 • Stelt een ontwerpbegroting op en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering (tevens mondelingen toelichting tijdens ALV)
 • Onderhoudt contacten betreffende zijn aandachtsgebied (mondeling, telefonisch, schriftelijk) met de gemeente, belastingdienst, banken, NHV,

leden, ouders van leden, crediteuren, debiteuren, kascontrolecommissie, kantinebeheerder, etc.

Tijd per week:

Gemiddeld 1 – 2 uur per week, mede afhankelijk van de periode van het jaar. Voor een Algemene Ledenvergadering is er meer werk.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Secretaris

Het digitale aanspreekpunt van onze vereniging.

Taken:

 • Beheer e-mail (frequent checken van de e-mail en het doorzetten naar de juiste personen. Bijv. wedstrijdwijzigingen, vragen, toernooien)
 • Bestuursvergaderingen administreren (plannen, notuleren en uitzetten/opvolgen van actiepunten)
 • Voorbereiden Algemene Ledenvergadering (plannen, maken nieuwsbrief, opstellen jaarstukken en verspreiden van de notulen)
 • Maken van de nieuwsbrief (verzamelen van informatie, opstellen nieuwsbrief en verspreiden)

Tijd per week:

Gemiddeld 1,5 uur per week, mede afhankelijk van de periode van het jaar. Het dagelijks checken van de e-mail kan gemakkelijk op afstand.

Voor een Algemene Ledenvergadering is er meer werk, net als voor het maken van nieuwsbrieven.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Voorzitter technische commissie

Zorgt voor de juiste trainers en coaches op de juiste plek en voor de juiste trainingsfaciliteiten en draagt bij aan de sportieve visie op het handbalbeleid.

Taken:

 • Organiseert trainers/coaches voor de dames en heren teams
 • Maakt trainingsschema’s voor de heren en dames teams
 • Ontwikkelt de visie op het handbal technisch beleid van CSV en overlegt dit met het bestuur
 • Houdt de ontwikkelingen bij op handbalgebied

Tijd per week:

Gemiddeld 1 uur per week.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Voorzitter jeugdcommissie

Is eerste aanspreekpunt voor (ouders van) jeugdleden en zet, in overleg met de TC, het handbalbeleid voor de jeugd uit.

Taken:

 • Overleggen en uitzetten van het handbalbeleid voor de jeugd
 • Het maken van de teamindelingen en trainingsschema’s inclusief trainers, coaches en teammanagers regelen (inclusief bijbehorende administratie)
 • Organiseren van jeugdactiviteiten (gezamenlijk met de overige commissieleden (ook vacant) zoals verenigingsdag, grote clubactie)
 • Verspreiding van informatie in alle jeugdteams en beheer van de appgroepen.
 • Communicatie met ouders (ook bij eventuele problemen)
 • Kick – off meeting met trainers en coaches alsmede evaluatie (2x per jaar)
 • Organisatie en communicatie jeugdraad.

Tijd per week:

Gemiddeld 1 uur per week.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering en vergadering met de jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Draagt zorg voor het werven en behouden van inkomsten voor CSV Handbal uit sponsoring/donaties/subsidies.

Taken:

 • Bijhouden en afsluiten van sponsorcontracten (advertenties voor de website, bord sponsoring, shirt sponsoring, toernooi sponsoring)
 • Club van 100 onderhouden
 • Verwerven van fondsen via subsidies (bijv. gemeentelijke subsidies)
 • Nadenken en initiëren van nieuwe mogelijkheden om inkomsten te verwerven voor de club.

Tijd per week:

Gemiddeld 1,5 uur per week. Aan het einde van het jaar is er een afstemmingsmoment met de penningsmeester, dit kost wat meer tijd.

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering.

Voorzitter clubhuiscommissie

Zorgt voor het reilen en zeilen van het clubhuis.

Taken:

 • Verantwoordelijk (gezamenlijk met de overige commissieleden) voor het functioneren van het clubhuis en de keuken (inkoop van voorraad, door lid)
 • Beheer van het cash geld in het clubhuis (wisselgeld, afstorten)
 • Maken van roosters voor de kantinediensten voor de competitie, evenementen en grote schoonmaakdagen.
 • Contactpersoon voor gebruikers van het clubhuis (verhuur, opstellen huurcontracten, sleutel, alarm, schoonmaak)
 • Sleutelbeheer
 • Contact voor onderhoud (overleg met gebouwen en materialen commissie, meterstanden)
 • Organiseren van activiteiten (nieuwjaarsreceptie, ALV)
 • Borgt voorwaarden van de vergunning

Tijd per week:

Buitenseizoen: 2 a 3 uur per week (afhankelijk van speeldagen)

Binnenseizoen: 1 uur per week

Verhuur: 1,5 uur per keer

Circa 1 x per 6 weken een bestuursvergadering en commissievergadering.

Lid vrijwilligers

Coördineert het werven en behouden van vrijwilligers alsmede het organiseren van inzet van vrijwilligers.

Taken:

 • Ontwikkelen van een visie op het inzetten van vrijwilligers
 • Inventarisatie van de openstaande, niet structurele taken waarvoor vrijwilligers nodig zijn en het werven van vrijwilligers voor deze taken.
 • Coördinatie van vrijwilligerstaken.
 • Zoeken naar invulling van openstaande (bestuur) functies.

Tijd per week:

Dit is een nieuwe functie.

Periodiek bijwonen van een bestuursvergadering.

Lid gebouw en materialen

De handige Harry van CSV

Taken:

 • Uitvoeren van (kleine) reparaties in en om het clubhuis.
 • Het uitzetten van reparaties wanneer deze niet zelf opgelost kunnen worden. Overlegt hierover met de Voorzitter Clubhuis Commissie
 • Signaleren van toekomstig onderhoud
 • Inspectie van het pand voor de start en aan het einde van het seizoen.

Tijd per week:

Geen wekelijkse inzet. Op basis van noodzaak, met uitzondering van de inspectie van het pand en terrein aan het begin en einde van het seizoen.

Lid jeugdcommissie

Ondersteunt de Voorzitter Jeugdcommissie met het ontwikkelen van handbalbeleid en activiteiten voor de jeugd.

Taken:

 • Meedenken over het handbalbeleid voor de jeugd
 • Meedenken over teamindelingen en trainingsschema’s inclusief trainers, coaches en teammanagers
 • Helpen met de organisatie van jeugdactiviteiten (gezamenlijk met de overige commissieleden zoals verenigingsdag, grote clubactie)

Tijd per week:

Geen structurele wekelijkse inzet. In de voorbereiding naar evenementen kan het meer tijd kosten.

Circa 1 x per 6 weken commissie vergadering.

Meer weten of meedoen?

Ben je enthousiast geworden en heb je zin om mee te helpen met het besturen van onze gezellige sportvereniging? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@csvhandbal.nl